English  
ସୂଚନାର ଅଧିକାର ନିୟମ
 

ଶ୍ରୀ ମୀନକେତନ ମିଶ୍ର
ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ(ସିଭିଲ୍‍) ଆଇ/ସି, ପ୍ରବନ୍ଧନ ପ୍ରତିନିଧି ଓ ପିଆଇଓ
ଫୋନ୍‍: ୨୫୪୨୦୦୮
ଇପିଏବିଏକ୍ସ-ଏକ୍ସଟେନ୍‍ସନ୍‍: ୨୦୨,୨୦୬
ଇମେଲ୍‍: cgmcivil2@idco.in, idcopio@idco.in 

 

  ଶ୍ରୀ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି
ସହକାରୀ ପି ଆଇ ଓ
ଇପିଏବିଏକ୍ସ-ଏକ୍ସଟେନ୍‍ସନ୍‍: ୬୨୭
ଇମେଲ୍‍: manasranjan.mohanty@idco.in